• Osnovan SVECIPOL – Sveučilišni centar za polimerstvo

Na 5. sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, prorektorica Helena Jasna Mencer obavijestila je Senat da je INA, Sektor strateškog razvoja, istraživanja i investicija donirala Sveučilištu poluindustrijsku opremu za preradu plastomera i opremu za mehaničku i fizikalno-kemijsku karakterizaciju polimera. Namjera je bila da se preko Sveučilišnog centra za istraživanje polimera očuva i educira stručni i znanstveni ljudski potencijal te uz pomoć stručnjaka u drugim ustanovama i industriji razvija područje polimerstva.

Centar ima savjetodavnu i poticajnu ulogu u smislu prijenosa tehnoloških znanja prema gospodarstvu. Prostor za djelovanje Centra osigurali su Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije te Fakultet strojarstva i brodogradnje.