• Prvi magistarski rad na Tehnološkom fakultetu

Prvi poslijediplomski studij na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zvao se Korozija i zaštita materijala, a osnovan je ak. god. 1960./61. na poticaj akademika Miroslava Karšulina. Studij je obuhvaćao tri semestra, a završavao je izradom i obranom magistarskog rada.

Ćiril Jelačić bio je prvi student koji je pristupio obrani magisterija i 23. studenoga 1962. obranio rad  s temom Selektivna korozija porcelana i šamota u alkalnim otopinama, kao metoda kvantitativnog određivanja pojedinih mineraloških sastojaka.