• Reorganizacija Tehnološkoga fakulteta

Primjenom Ustavnih amandmana i reformom visokoškolskog obrazovanja, 1974. godine pristupilo se reorganizaciji Tehnološkoga fakulteta na način da se ukidaju Kemijsko-tehnološki, Biotehnološki, Metalurški i Naftno-petrokemijski odjeli, a formiraju se nove Osnove organizacije udruženoga rada (OOUR) prema području nastavne i znanstvene djelatnosti, tj. srodnosti predmeta:

  1. OOUR Institut inženjerske kemije
  2. OOUR Institut kemijsko-procesnog inženjerstva
  3. OOUR Kemijskih tehnologija naftnog i polimernog inženjerstva
  4. OOUR Institut tekstilnog inženjerstva
  5. OOUR Institut prehrambenog i biokemijskog inženjerstva
  6. OOUR Metalurškog inženjerstva (Sisak)
Sama činjenica da se nastava izvodila u osam zgrada u Zagrebu i dvije u Sisku, ne računajući dio nastave koju Tehnološki fakultet preuzima od drugih fakulteta, govori o teškoćama organizacije nastave.

  • Osnovan Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju kao samostalna, znanstveno-nastavna organizacijska jedinica na Tehnološkom fakultetu

Djelatnost u području prerade nafte, naftnih proizvoda, kao i temeljnih petrokemijskih procesa i proizvoda uvedena je znatno ranije u nastavne planove i programe. Već ranih pedesetih godina predavani su kolegiji koji su obuhvaćali navedenu tematiku, prvenstveno predmeti Organska kemijska tehnologija i Kemijska prerada nafte, s pripadajućim laboratorijskim vježbama te seminarskim i diplomskim radovima.

Godine 1960. u okviru Tehnološkog fakulteta u Zagrebu osnovan je Kemijsko-tehnološki odjel za naftu u Sisku s odgovarajućim nastavnim kabinetima iz predmeta Kemijska tehnologija nafte, Industrijska prerada nafte, Procesi petrokemijske industrije i nekoliko sličnih predmeta. Laboratorij u Sisku prestaje s radom 1981. te od tada Zavod djeluje samo u Zagrebu.