Petar Sabioncello rođen je 11. lipnja 1906., u Antofagasti, Čile. Diplomirao je 1928. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu, nakon čega se vraća u Južnu Ameriku, gdje radi u industriji salitre. Godine 1934. vraća se u Zagreb i zapošljava najprije na Veterinarskom fakultetu te vrlo brzo nakon toga u Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju i metalurgiju Kemijsko-tehnološkoga odjela Tehničkoga fakulteta. Godine 1945. postao je predstojnik Zavoda za rudarsku kemiju na Rudarskom odjelu istoga Fakulteta, gdje ga 1957. biraju za redovitoga profesora. Bavio se kemijom i tehnologijom čvrstih goriva, korozijom građevnih materijala i tehnologijom cementa. Generacije starijih hrvatskih kemičara i kemijskih inženjera pamte ga po Laboratorijskom priručniku za anorgansku tehničku kemijsku analizu I – II iz 1946. – 48. te Laboratorijskom priručniku I – III iz 1960.– 65. u suautorstvu s Ivanom Filipovićem.

Petar Sabioncello umro je 1. srpnja 1987. u Zagrebu.