Nakon izrađene disertacije O kvantitativnom određivanju sulfat-iona s pomoću barium sulfata i položenoga javnog strogog ispita kojim se utvrđuje sposobnost kandidata za samostalan znanstveni rad, Vjera Marjanović stekla je stupanj doktora tehničkih znanosti kao prva žena u Hrvatskoj. Mentor rada bio je prof. Vladimir Njegovan.


31. ožujka – osnovan Klub kemičara (unutar Udruženja jugoslavenskih inženjera i arhitekata), na inicijativu prof. Franje Hanamana, koji je ujedno bio i prvi predsjednik Kluba

Klub je osnovan za promociju aktivnosti inženjera kemije u industriji i na Sveučilištu. U to vrijeme Klub djeluje tako da organizira predavanja i susrete inženjera kemije te potiče članove da objavljuju radove u glasilu Arhiv za kemiju i farmaciju, koji 1937. mijenja naziv u Arhiv za kemiju i kemijsku tehnologiju, a 1939. u Arhiv za kemiju i tehnologiju. Urednik tog glasila je od 1934. do 1939. bio prof. Franjo Hanaman. U radu Kluba sudjeluju profesori Tehničke visoke škole kao npr. prof. Rikard Podhorsky, prof. Matija Krajčinović, prof. Vladimir Njegovan i drugi.

Rikard Podhorsky (lijevo) u laboratoriju, 1927.

  • Savjet Tehničkog fakulteta postavlja mramornu ploču na Žerjavićevoj zakladnoj kući u Zagrebu