1927.

Izdavač je Jugoslovensko hemijsko društvo (od 1939. Hrvatsko kemijsko društvo), za čije osnivanje 1926.  zasluge pripisujemo profesoru Njegovanu. Uredništvo časopisa i prostorije društva bile su u Zavodu za analitičku kemiju na Marulićevu trgu 20.

1926.

 • Stjepan Radić, tadašnji ministar prosvjete predlaže Tehničkoj visokoj školi da se financijskim zakonom za godinu 1926./27. preustroji u fakultet Sveučilišta u Zagrebu (na temelju Odredbe o beogradskom Univerzitetu u Beogradu iz 1905.)

 • Ministarstvo prosvjete odobrava statut Zavoda za organsku kemijsku tehnologiju Tehničke visoke škole

Do kraja šk. godine 1926/27. predmete Tehnologija ulja i masti te Kemija živežnih namirnica predavao je prof. Dragutin StrohaI. Predavanja iz istih predmeta povjerena su u ak. god. 1927/28. i 1928/29. asistentu Zavoda za organsku kemiju dr. ing. Matiji Krajčinoviću.

 • 31. ožujka – Tehnička visoka škola ulazi kao Tehnički fakultet u sastav Sveučilišta u Zagrebu

 • 15. svibnja – održana posljednja, 200. sjednica Profesorskoga vijeća Tehničke visoke škole u Zagrebu i istoga dana 1. redovna sjednica Vijeća Tehničkoga fakulteta
 • Prof. Gjuro Stipetić, posljednji rektor Tehničke visoke škole postaje prvim dekanom Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na 1. redovnoj sjednici Vijeća Tehničkoga fakulteta, proveo se izbor dekana i prodekana za vrijeme do konca ak. godine 1925./26. Jednoglasno su izabrani za dekana ing. G. Stipetić, a za prodekana dr. ing. Franjo Hanaman. Svi dotadašnji dekani pojedinih odjela izabrani su za starješine pa je tako dr. Vladimir Njegovan izabran za starješinu Kemijsko-inženjerskoga odjela. Dekan Stipetić je o svemu dopisom obavijestio Ministarstvo prosvjete u Beogradu.


 • 5. lipnjaUkazom Njegova Veličanstva kralja Aleksandra I. Karađorđevića svi redovni i izvanredni profesori bivše Tehničke visoke škole imenovani redovnim i izvanrednim sveučilišnim profesorima na Tehničkom fakultetu

Školske godine 1925/26. djelovalo je 11 zavoda.
U zgradi na Mažuranićevu trgu 29 (današnjem Marulićevu trgu 20), bili su Laboratorij za analitičku kemiju, Mineraloško-geološki zavod, Zavod za ispitivanje gradiva, Zavod za fiziku i fizičku kemiju, Zavod za mehaničku tehnologiju, Zavod za organsku kemiju i Zavod za anorgansku kemijsku tehnologiju i metalurgiju.

1920.

 • 27. siječnja Ivan Marek imenovan redovnim profesorom organske kemije

Prijedlog za popunjenje stolice za organsku kemiju i izbor Mareka dao je V. Njegovan na prvoj sjednici vijeća Tehničke visoke škole. Također se osniva katedra za organsku kemiju koja do 1922. djeluje u okviru Zavoda za analitičku i fizikalnu kemiju.


 • 9. studenoga – osnovan Zavod za fiziku i fizičku kemiju
  Prvim profesorom i predstojnikom zavoda imenovan je dr. Ivan Plotnikov koji iste godine započinje s organizacijom zavoda i pripremama za predavanja iz eksperimentalne fizike i fizičke kemije. Dvije godine kasnije zavod dobiva prostorije u zgradi na Marulićevu trgu 20, gdje se i danas nalazi.


1925.

 • Početak osnivanja Zavoda za organsku kemijsku tehnologiju seže u 1925. godinu kada je pozvan dr. Jakeš iz Brna da predaje kao docent Organsku kemijsku tehnologiju, no to mjesto je zbog bolesti uskoro morao napustiti. Do 1927. godine, predmete Organska kemijska tehnologija III. (masti i ulja) te Kemiju živežnih namirnica predaje prof. Dragutin Strohal.


 • Prof. dr. Ivan Plotnikov održao predavanje na temu Talenje ugljena i o izradi umjetnih dijamanata

 


 • Rade Broz – prvi doktorand kemijskog odjela Tehničke visoke škole; P 05.12.1925.


1922.

 • 28. travnja – Dr. Franjo Hanaman izabran za redovnog profesora anorganske kemijske tehnologije i metalurgije te osniva istoimeni zavod (statut mu je prihvaćen na sjednici 28. srpnja 1922.).

Prof. Hanaman je održavao nastavu iz kolegija Anorganska kemijska tehnologija i metalurgija sve do 1941. godine.


 • Osnovan Zavod za  anorgansku kemijsku tehnologiju i metalurgiju sa zadaćom da “služi nastavi slušača iz Anorganske kemijske tehnologije i metalurgije i unapređenju ovih struka naučnim istraživanjem i da daje stručna mišljenja s područja koja zasijecaju u Anorgansku kemijsku tehnologiju i metalurgiju.


Nakon smrti prof. Hanamana, nastavu i vodstvo Zavoda preuzima prof. dr. Rikard Podhorsky.


 • 1. listopada – osnovan samostalan Zavod za organsku kemiju
  Zavod je do toga datuma bio sastavni dio laboratorija za analitičku kemiju, da bi naredbom (25034/1922) Pokrajinske uprave za Hrvatsku i Slavoniju, odjela za prosvjetu i vjere postao samostalan zavod.


1928.

 

Nakon izrađene disertacije O kvantitativnom određivanju sulfat-iona s pomoću barium sulfata i položenoga javnog strogog ispita kojim se utvrđuje sposobnost kandidata za samostalan znanstveni rad, Vjera Marjanović stekla je stupanj doktora tehničkih znanosti kao prva žena u Hrvatskoj. Mentor rada bio je prof. Vladimir Njegovan.


31. ožujka – osnovan Klub kemičara (unutar Udruženja jugoslavenskih inženjera i arhitekata), na inicijativu prof. Franje Hanamana, koji je ujedno bio i prvi predsjednik Kluba

Klub je osnovan za promociju aktivnosti inženjera kemije u industriji i na Sveučilištu. U to vrijeme Klub djeluje tako da organizira predavanja i susrete inženjera kemije te potiče članove da objavljuju radove u glasilu Arhiv za kemiju i farmaciju, koji 1937. mijenja naziv u Arhiv za kemiju i kemijsku tehnologiju, a 1939. u Arhiv za kemiju i tehnologiju. Urednik tog glasila je od 1934. do 1939. bio prof. Franjo Hanaman. U radu Kluba sudjeluju profesori Tehničke visoke škole kao npr. prof. Rikard Podhorsky, prof. Matija Krajčinović, prof. Vladimir Njegovan i drugi.

Rikard Podhorsky (lijevo) u laboratoriju, 1927.

 • Savjet Tehničkog fakulteta postavlja mramornu ploču na Žerjavićevoj zakladnoj kući u Zagrebu

1921.

 • 29. siječnja – promoviran* dr. med. Milan Rojc i to za zasluge oko osnutka Tehničke visoke škole u Zagrebu
  Dr. med. M. Rojc dao je izraditi osnovu Zakona o ustrojenju Tehničke visoke škole, a 10. prosinca 1918. povjereničko Vijeće SHS prihvatilo je njegovu zakonsku osnovu u formi naredbe kojom se ustavnim putem osnovala Tehnička visoka škola.
  *Visoke škole su prije ulaska u sastav Sveučilišta dodjeljivale počasne doktorate istaknutim osobama, ali one nisu upisane u knjigu doktora kao počasni doktori Sveučilišta

 • 23. ožujka – Dr. Franjo Hanaman izabran za privatnog i honorarnog docenta mehaničke tehnologije, a 27. rujna ponuđena su mu predavanja iz anorganske kemijske tehnologije