• Osnovan Zavod za opću i anorgansku kemiju

Od osnutka Tehničke visoke škole, odnosno Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pa do početka 1941., nastavu iz kolegija Anorganska kemija držao je profesor dr. V. Njegovan. Vježbe iz tog predmeta bile su uključene u praktikum analitičke kemije, tako da je cjelokupni kolegij pripadao Laboratoriju, odnosno Zavodu za analitičku kemiju. Godine 1951. oformljen je samostalan kolegij, no nastavni i znanstveno-istraživački rad bio je vezan za Zavod za anorgansku, analitičku i fizikalnu kemiju Farmaceutskog fakulteta.

Profesor I. Filipović (drugi slijeva) sa suradnicima i studentima 1960. u novom laboratoriju na III. katu zgrade na Marulićevu trgu 20

Početkom 1954. godine dr. Ivan Filipović izabran je za prvog profesora samostalnog kolegija Anorganska kemija na kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta. Odmah je pristupio formiranju organizacijske jedinice koja je preuzela sav nastavni i znanstveno-istraživački rad na području anorganske kemije na spomenutom odsjeku.


Savjet Tehničkoga fakulteta 1954. (Izvor: Z. Vrkljan, Sjećanja, 1995.)